Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anastasi Bruidsatelier VOF

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1. Indien er in onderlinge overeenstemming tussen u en Anastasi Bruidsatelier Nieuwegein (verder Anastasi) niet schriftelijk is afgeweken, gelden alle onderstaande artikelen.
1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1. Alle aanbiedingen van Anastasi zijn vrijblijvend en Anastasi behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Anastasi.
2.3. Anastasi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Anastasi dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW (tenzij anders staat vermeld).
3.2.. Om uw aanbetaling te voldoen, dient u contant te betalen.  
3.3. Pas na het ontvangen van een aanbetaling wordt begonnen met het behandelen van de bestelling.
3.4. Bij het afhalen van een bestelling dient een resterend bedrag contant betaald te worden. Indien het volledige bedrag niet is voldaan behoudt Anastasi zich het recht om de bestelling niet af te geven.
3.5. Indien een bestelling op afgesproken ophaaldatum zoals overeengekomen niet afgehaald wordt zal Anastasi éénmaal een herinnering / aanmaning versturen. Indien het resterende bedrag niet op tijd wordt betaald en bestelling niet op tijd wordt afgehaald, gaat de zaak naar het incassobureau of naar de deurwaarder.
3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt dit voor wij beginnen met het uitvoeren van de opdracht telefonisch of schriftelijk vermeldt.
3.7. Indien u deze voorwaarden/aanbiedingen niet wilt accepteren, kunt u de overeenkomst binnen 7 ( zeven) dagen beëindigen.

Artikel 4. Levering.

4.1. Anastasi hanteert een levertijd van 8 weken (na ontvangst van de aanbetaling) met een maximale leveringstermijn van 10 weken (tenzij anders afgesproken). De door Anastasi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
4.2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.3. Doordat de bestelling helemaal op uw maat is en naar uw wens is gemaakt en uit hygiënisch oogpunt is het niet mogelijk om de producten te ruilen of retour te zenden.
4.4. Mocht het stof of andere onderdelen van de bestelling niet meer leverbaar zijn, dan neemt Anastasi zo spoedig mogelijk contact met u op. Anastasi zal u vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is.
4.5. U heeft geen recht op schadevergoeding.
4.6. Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met Anastasi.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Anastasi verschuldigd bent, heeft voldaan.
5.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.3. Alle ontwerpen en patronen blijven eigendom van Anastasi en zijn niet te koop.
5.4. Anastasi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto' van de voor de klant ontworpen modellen op hun eigen website te zetten en in verschillende promoties te gebruiken.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1. U heeft de verplichting om bij aflevering/ophalen te  onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dat ter plekke te melden.
6.2. Het risico tijdens het transport/opsturen van het door u bestelde product is voor Anastasi.
6.3. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Anastasi kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie.

7.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Anastasi, is Anastasi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Anastasi.

Artikel 8. Annulering van huwerlijk.

8.1. Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de klant. U bent verplicht om 100% van de koopsom te betalen.
8.2. In het geval van het overlijden van één van de aanstaande echtlieden door de consument aannemelijk te maken, is een uitzondering op deze regel gerechtvaardigd. In dit geval dient u 75 % van de koopsom te voldoen.
8.3. Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal Anastasi verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder.

Artikel 9. Persoonsgegevens.

9.1. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
9.1. Anastasi zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen.

Artikel 10. Diversen.

10.1. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er eerst toestemming genoten moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger, i.v.m. betalingen, dit zal moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1059057

facebook twitter